Nagedéieren
Nagedéiere
Nagetier
rongeur
rodent
roedor
d' Sumpfspëtzmaus 1 ass en Nagedéier , 1 dat bei Baache lieft
Nager
Nagedéier
Nager