hunn
genäipt
intransitiv
schlummern dösen
sommeiller somnoler
to doze
dormitar
de Pätter souz op der Bänk ze näipen
tompen
näipen
tompen