1
gleich identisch, unverändert
même identique, constant
same identical, unchanged
mesmo idêntico, constante
mir mussen eis stänneg mat deenen nämmlechte Problemer erëmklappen
de Chauffer huet versicht, ëmmer déi nämmlecht Vitess anzehalen
selwecht
2
d'nämmlecht (ewéi)
gleich (wie) identisch (mit)
pareil (à) pareillement, de la même manière
the same (as) the same, in the same way
igual (a) de modo igual, da mesma maneira
d' Souvenirsbutteker 1 si bal iwwerall d' nämmlecht 1
am August war d' Wieder 1 d' nämmlecht 1 ewéi am Juli
hei gëtt net jiddereen d' nämmlecht 1 behandelt
d'selwecht (ewéi)
1
nämmlecht
selwecht
2
d'nämmlecht (ewéi)
d'selwecht (ewéi)