Nascheler
Nascher Leckermaul
gourmand personne friande de gourmandises
sweet-toothed person
guloso lambareiro
hues du Nascheler elo dee ganze Schockela giess?
Schneekert
Nascheler
Schneekert