Nassau Stadt
Nassau ville
Nassau cidade
Nassau ass d' Haaptstad 1 vun de Bahamas