natürlich selbstverständlich
naturellement bien sûr (que)
naturally of course
naturalmente claro (que)
ech ginn natierlech mat an déi Reunioun, wann d' Cheffin 1 dat gären esou hätt
natierlech kachen ech der eppes, wann s de mech den Owend besiche kënns!