Nationalitéiten
Nationalitéite
Staatsangehörigkeit Nationalität
nationalité citoyenneté
nationality
nacionalidade cidadania
bei eis am Land kann een zwou Nationalitéiten hunn