Nationalsozialisten
Nationalsozialiste
Nationalsozialist
national-socialiste
National Socialist
nacional-socialista
vill Nationalsozialisten hu sech no 1945 fir hir Verbrieche misse veräntwerten