echt wirklich
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
dee Borscht huet nawell en zolitten Appetit!
well eng Stee muss opgeriicht ginn, riskéiert den Ustrach nawell deier ze ginn
däin Auto huet nawell eng gutt Stroosselag