neumodisch
moderne nouveau, de la dernière mode
modern fashionable
moderno novo, da última moda
meng Bomi huet sech nach net un déi neimoudesch Kiche gewinnt