PEJ
neureich
nouveau riche parvenu
nouveau riche
novo-rico
eis neiräich Noperen hunn zwar vill Suen, awer keng Kultur