neunundachtzig
quatre-vingt-neuf
eighty-nine
oitenta e nove
an der Urgence goufen haut nénganachtzeg Patiente behandelt
89
number
nénganachtzeg
89