neunundneunzig
quatre-vingt-dix-neuf
ninety-nine
noventa e nove
an der Urgence goufen haut néngannonzeg Patiente behandelt
99
number
néngannonzeg
99