neunundneunzigste
quatre-vingt-dix-neuvième
ninety-ninth
nonagésimo nono
eréischt beim néngannonzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
99.
number
néngannonzegst
99.