neunundzwanzigste
vingt-neuvième
twenty-ninth
vigésimo nono
eréischt beim nénganzwanzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
29.
number
nénganzwanzegst
29.