neunundvierzigste
quarante-neuvième
forty-ninth
quadragésimo nono
eréischt beim néngavéierzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
49.
number
néngavéierzegst
49.