Néngtercher
1
2
Neun Spielkarte
neuf carte à jouer
nine playing card
nove carta de jogar
wat geet dech un, grad elo déi Néngtchen auszespillen?
EGS de Pätter huet alt erëm eng Néngtche gehalen de Pätter war alt erëm e puer Deeg hannerenee voll