Néngtel
Neuntel
neuvième fraction, part
ninth fraction
nono fração, parte
déi nei Partei huet bei de Walen en Néngtel vun de Stëmme kritt