Neurochirurgen
Neurochirurge
Neurochirurg
neurochirurgien
neurosurgeon
neurocirurgião
den Neurochirurg war meng Rettung, wéi ech en Nerv am Réckstrang gequëtscht hat