Nierebeckenentzündungen
Nierebeckenentzündunge
Nierenbeckenentzündung
pyélite
pyelitis inflammation of the renal pelvis
pielite
eng Nierebeckenentzündung kann eng Komplikatioun bei enger Blosenentzündung sinn