hunn
nogedréckt
transitiv
nachdrucken
réimprimer
to reprint
reimprimir
dat Buch gouf e puermol nogedréckt , 1 well et sech gutt verkeeft