Nolauschterer
Zuhörer
auditeur personne qui écoute
listener
ouvinte pessoa que está a ouvir radiouvinte
dës Sendung riicht sech besonnesch un déi jonk Nolauschterer