neunzigste
quatre-vingt-dixième
ninetieth
nonagésimo
fir säin nonzegste Gebuertsdag huet mäi Bopa sech näischt anescht gewënscht ewéi eng gutt Gesondheet
90.
number
nonzegst
90.