Nopeschbouwen
Nopeschbouwe
Nachbarsjunge
petit voisin garçon du voisinage
boy next door neighbour's boy boy down the street
rapaz vizinho rapaz da vizinhança
eist Meedchen huet sech an den Nopeschbouf verkuckt
Nopeschjong
Nopeschbouf
Nopeschjong