Nospillzäiten
Nospillzäite
Nachspielzeit
temps additionnel d'un match
extra time injury time
(tempo de) desconto de um jogo
den decisive Gol ass eréischt an der Nospillzäit gefall