Nowierkungen
Nowierkunge
Nachwirkung
effet répercussion
after-effect repercussion
efeito repercussão
dës Symptomer kënnen nach d' Nowierkunge 1 vun de Medikamenter sinn
déi Länner leiden haut nach ënner den Nowierkunge vum Krich