Obduktiounen
Obduktioune
Obduktion
autopsie
autopsy
autópsia
de Parquet huet eng Obduktioun ordonéiert, well net kloer ass, u wat déi jonk Fra gestuerwen ass
Autopsie
Obduktioun
Autopsie