objektiv sachlich
objectif impartial objectivement
objective objectively
objetivo imparcial objetivamente
deen Artikel an der Zeitung war net objektiv
et muss een déi Saach objektiv kucken
de Riedner huet objektiv argumentéiert