Occupatiounen
Occupatioune
1
Besatzung Fremdherrschaft
occupation domination étrangère
occupation foreign domination
ocupação invasão, sujeição
d' zivil 1 Populatioun huet staark ënner der Occupatioun gelidden
Besatzung
2
Betätigung Zeitvertreib
occupation passe-temps
occupation pastime
ocupação passatempo
mueres d' Zeitung 1 liesen ass seng eenzeg Occupatioun
1
Occupatioun
Besatzung