Ofdreiwungen
Ofdreiwunge
Abtreibung Schwangerschaftsabbruch
avortement interruption volontaire de grossesse
abortion
aborto interrupção voluntária da gravidez
wéinst schlëmme Komplikatiounen hunn d' Dokteren 1 der Fra eng Ofdreiwung virgeschloen
Avortement
Ofdreiwung
Avortement