hunn
ofgeleckt
transitiv
ablecken
lécher passer la langue sur
to lick
lamber passar a língua por
leck d' Messer 1 net of , 1 soss schneits de dech an d' Zong! 1