Ofmaachungen
Ofmaachunge
Abmachung Vereinbarung
accord arrangement
arrangement agreement
acordo combinação
mir mussen eis un d' Ofmaachungen 1 halen