1
unfehlbar vollkommen
infaillible parfait
infallible
infalível perfeito
et soll kee mengen, e wier onfeelbar
2
unfehlbar untrüglich
infaillible sûr
unerring
infalível certo
verschidden Déieren hunn en onfeelbaart Gespier fir d' Gefor 1