ungewohnt
inhabituel
unusual
inabitual
hie wousst net, wéi en op déi ongewinnt Situatioun sollt reagéieren
meng Tatta huet déi ongewinnt Hëtzt net verdroen