unlauter
déloyal malhonnête
desleal desonesto
déi grouss Chaîne kritt vun e puer Familljebetriber onlauter Konkurrenz ënnerstallt