unverfälscht
authentique non faussé, non altéré
authentic genuine
autêntico não adulterado
an deem ofgeleeënen Duerf do fënnt een nach onverfälschten Traditiounen
authentesch
onverfälscht
authentesch