kee Pluriel
Unverstand
inconscience absence de discernement
foolishness lack of judgement
inconsciência falta de discernimento
dat, wat s de der do geleescht hues, war en Zeeche vun Onverstand