unwesentlich
insignifiant sans importance
insignificant unimportant
insignificante sem importância
mat e puer onweesentlechen Ännerunge kanns de deen Text direkt publizéieren
ech mengen, dat ass eng Fro, déi net onweesentlech ass