Pabeierkierf
Papierkorb
corbeille (à papier)
waste-paper basket
cesto dos papéis
ech hunn d' Zeitung 1 schonn an de Pabeierkuerf gehäit