Pannespueren
Pannespuere
Standspur
bande d'arrêt d'urgence
hard shoulder
faixa de paragem de emergência
de Camion krut en Auto ze paken, deen op der Pannespuer stoung