Parlamentarier
Parlamentarier
parlementaire
parlamentar
eenzel Parlamentarier hunn d' Chamberssëtzung 1 aus Protest verlooss