Passerellen
Passerelle
Überführung Brücke
passerelle pont
footbridge
passarela ponte
déi zwee Gebaier si mat enger Passerell verbonnen