Personalpronomen
Personalpronome
Personalpronomen
pronom personnel
personal pronoun
pronome pessoal
an der Prüfung hu mer missen dee richtege Personalpronomen asetzen