Philharmonien
Philharmonië
1
Philharmonie Orchester, Gesellschaft
Philharmonie orchestre, société
Philharmonia orchestra, society
Filarmonia orquestra, sociedade
déi jonk Trompettistin dreemt dervun, enges Daags fir eng renomméiert Philharmonie ze spillen
2
Philharmonie Gebäude
Philharmonie bâtiment
Philharmonia building
Filarmonia edifício
de Public ass begeeschtert vun der Akustik an där neier Philharmonie