Philosophinnen
Philosophinne
Philosophin
philosophe femme
filósofa
déi Philosophin huet eng interessant Theorie zur Existenz vum Mënsch opgestallt