phonetisch
phonétique phonétiquement
phonetic phonetically
fonético foneticamente
déi phoneetesch Transkriptioun vun de Wierder steet tëschent Klameren