wumm patsch bums
(et) vlan
wham
zumba pumba tumba
poufdeg louch ech um Buedem a konnt net méi opstoen!
boufdeg
bumsdeg
flang
flatsch
poufdeg
boufdeg
bumsdeg
flang
flatsch