kee Singulier
Vorbereitungen Vorarbeiten
préparatifs
preparativos
ouni deene ville Fräiwëllegen hir Hëllef wiere mer mat de Preparative fir d' Fest 1 nach net esou wäit
Preparatiounen
Virbereedungen
Preparativen
Preparatiounen
Virbereedungen