Primärschoulsklassen
Primärschoulsklasse
Grundschulklasse
classe (d'école primaire)
primary school class
turma de escola primária
d' Schwämm 1 ass dënschdes exklusiv fir d' Primärschoulsklasse 1 reservéiert