Progressiounen
Progressioune
Progression Steigerung
progression développement, augmentation
increase
progressão desenvolvimento, aumento
an der Chamber gouf iwwer d' Progressioun 1 vun den Ausgaben debattéiert